คัดลอก URL แล้ว
“เชียงใหม่” ถอดบทเรียนปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

“เชียงใหม่” ถอดบทเรียนปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5


จังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ตั้งเป้าปีหน้าจะลดปัญหาการเผาที่ลุกลามแบบไร้การควบคุม ปักธงให้คนเชียงใหม่ต้องหายใจได้เต็มปอด

ผู้แทนจาก 25 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าควันฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณา และเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานในปีต่อไป

ผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกันวิพากษ์พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกัน โดยมีการเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตลอดทั้งปี ลดปัญหาการเผาที่ลุกลามโดยไร้การควบคุม หรือ การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในปีถัดไปทุกภาคส่วนได้ปักธงตั้งเป้าลดไฟลุกลามที่ไร้การควบคุมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนเชียงใหม่หายใจได้อย่างเต็มปอด

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนทำให้เชียงใหม่ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตมาได้

อย่างไรก็ตามการทำงานในปีถัดไปยังคงต้องขอรับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่เป็นการแก้ไขอุปสรรคการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อลดฝุ่นควันให้ได้มากที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง