คัดลอก URL แล้ว
“ร่วมประชุมใหญ่ ILC หนุน จัดตั้งความร่วมมือ มุ่งสู่ความยุติธรรมทางสังคม”

“ร่วมประชุมใหญ่ ILC หนุน จัดตั้งความร่วมมือ มุ่งสู่ความยุติธรรมทางสังคม”

ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่ ILC หนุน จัดตั้งความร่วมมือ มุ่งสู่ความยุติธรรมทางสังคม ดูแลแรงงาน มั่นใจ สร้างความเข้มแข็งระบบไตรภาคี รับมือความท้ายทายระดับโลก

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เข้าร่วมการประชุมประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) สมัยที่ 111 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (ค.ศ.1919) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมตัวแทนไตรภาคีประเทศไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ในนามของนายจ้างประเทศไทย ว่า จะมุ่งมั่นสนับสนุนงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรมทางสังคมด้วยงานที่มีคุณค่า ขณะที่ปัจจุบันแม้จะมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาท้าทายมากมายเพราะยังตกอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ้างงานที่มีผลิตภาพสูงอันเนื่องมาจากการศึกษาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานของประเทศไทย ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เพียง 1.05%

นายเอกสิทธิ์ ระบุ การที่จะสนับสนุนการจัดตั้งความร่วมมือระดับโลกเพื่อความยุติธรรมทางสังคมและระบบไตรภาคี รัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนการเจรจาทางสังคมจะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานที่มีคุณค่า ทัั้งยังได้กระตุ้นให้รัฐบาล รับรอง สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือร่วมของไตรภาคี

“เชื่อว่า การให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบไตรภาคี เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลก
เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วย” นายเอกสิทธิ์ กล่าว