คัดลอก URL แล้ว
“นิด้าโพล” สำรวจ 1 ปี “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” คะแนนพอใจลดน้อยลง

“นิด้าโพล” สำรวจ 1 ปี “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” คะแนนพอใจลดน้อยลง

นิด้าโพล สำรวจ 1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คะแนนพอใจลดน้อยลง แก้ไขปัญหาค่าครองชีพได้คะแนนน้อยสุด

วันนี้ (4 มิถุนายน 66) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ สำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง . จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อการทำงานในรอบ 1 ปีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ตัวอย่างร้อยละ 42.20 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 27.55 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 14.75 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 10.95 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 4.55 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่างร้อยละ 44.35 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 23.45 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18.45 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.35 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 1.40 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่างร้อยละ 43.85 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 22.40 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 15.40 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 9.70 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.65 ระบุว่าไม่ดีเลย .

4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 41.85 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 10.20 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 8.95 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า ตัวอย่างร้อยละ 44.05 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.75 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 18.40 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.30 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 2.50 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างร้อยละ 43.10 ระบุว่าค่อนข้างดี, รองลงมาร้อยละ 19.95 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 20 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 11.95 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 5 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

7. การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่างร้อยละ 42.40 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.85 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.35 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.25 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 8.15 ระบุว่าไม่ดีเลย .

8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย ตัวอย่างร้อยละ 48.40 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.70 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.25 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 12.05 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 2.60 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตัวอย่างร้อยละ 36.15 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.25 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 16.10 ระบุว่าไม่มีข้อมูล, ร้อยละ 15.70 ระบุว่าไม่ค่อยดี และร้อยละ 12.80 ระบุว่าไม่ดีเลย .

10. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่างร้อยละ 29.35 ระบุว่าค่อนข้างดี, รองลงมาร้อยละ 21.45 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 18.25 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 17.05 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ13.90 ระบุว่าไม่ดีเลย .

11. การจัดระเบียบการชุมนุม ตัวอย่างร้อยละ 40.55 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 17.70 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 16.05 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.65 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.05 ระบุว่าไม่ดีเลย .

12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ ตัวอย่างร้อยละ 37.15 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 19.95 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 15.90 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 15.80 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 11.20 ระบุว่าไม่ดีเลย .

13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตัวอย่างร้อยละ 36.75 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.55 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 16.70 ระบุว่าไม่มีข้อมูล ร้อยละ 15.05 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 10.95 ระบุว่าไม่ดีเลย .

14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ตัวอย่างร้อยละ 45.05 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 20.05 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 14.45 ระบุว่าดีมาก, ร้อยละ 10.60 ระบุว่าไม่ดีเลย และร้อยละ 9.85 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

15. การจัดระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน ตัวอย่างร้อยละ 40.30 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 27.10 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 13.85 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 10.40 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 8.35 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด ตัวอย่างร้อยละ 39.75 ระบุว่าค่อนข้างดี รองลงมาร้อยละ 26.85 ระบุว่าไม่ค่อยดี, ร้อยละ 18.45 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 10.30 ระบุว่าดีมาก และร้อยละ 4.65 ระบุว่าไม่มีข้อมูล .

17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ตัวอย่างร้อยละ 35 ระบุว่าไม่ค่อยดี รองลงมาร้อยละ 27.15 ระบุว่าค่อนข้างดี, ร้อยละ 19.55 ระบุว่าไม่ดีเลย, ร้อยละ 12.85 ระบุว่าไม่มีข้อมูล และร้อยละ 5.45 ระบุว่าดีมาก .

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปีของผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 47.45 ระบุว่าค่อนข้างพอใจ เพราะเป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น . รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่าพอใจมาก เพราะลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน . ร้อยละ 14.80 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ เพราะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร . และร้อยละ 10 ระบุว่าไม่พอใจเลย เพราะผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง