คัดลอก URL แล้ว
ชวนชาว MSM ร่วมโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์การรับบริจาคโลหิตของประเทศ

ชวนชาว MSM ร่วมโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์การรับบริจาคโลหิตของประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนชาวไทยที่มีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชาย (MSM) ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยความเสี่ยงของการถ่ายทอดเชื้อทางโลหิต เพื่อพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตของประเทศ ให้มีโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตระหนักถึงหลักการความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมาตรฐานสากลในการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ที่ต้องคำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้บริจาคและผู้ป่วยผู้รับโลหิตเป็นสำคัญ ซึ่งการพบอุบัติการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
พฤติกรรมเพศสัมพันธ์แบบชายกับชายของประเทศไทยได้ลดลงมาเป็นลำดับ หากแต่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลของต่างประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังไม่สามารถเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต ที่
กำหนดให้งดบริจาคโลหิตถาวรในผู้ที่มีพฤติกรรมท างเพศสัมพันธ์แบบชายกับชายได้ ซึ่งในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา หลาย
ประเทศมีการวิจัยอัตราการถ่ายทอดเชื้อในโลหิตบริจาคในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชาย เป็นขั้นตอนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศเหล่านั้นมีความมั่นใจในความปลอดภัยของโลหิตบริจาค จนสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีความประสงค์ในการหาแนวทางลดความเสี่ยงการติดเชื้อของโลหิตบริจาค และทบทวนข้อกำหนดการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งหาแนวทางกำหนดช่วงเวลาเลื่อนการบริจาคโลหิตให้ปลอดภัย ไม่ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการรับเลือด จึงขอเชิญชวนชาว MSM เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยนี้ โดยสแกน QR CODE เพื่อสมัครผ่านระบบ Online ตามสถานที่วิจัย 10 แห่ง ซึ่งหลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์/อธิบายข้อกำหนดต่างๆ และนัดหมายมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติในเขตพื้นที่ต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง