คัดลอก URL แล้ว
วันสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า 7 พ.ค.66 นี้

วันสุดท้าย! ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า 7 พ.ค.66 นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าในเขต นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราขอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ซึ่งสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง โดยมี 3 ช่องทาง

  1. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตัวเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
  2. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
  3. ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://www.bora.dopa.go.th/all-election หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต-นอกราชอาณาจักร จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

  1. เลขประจําตัวประชาชน
  2. ชื่อ-นามสกุล
  3. วัน-เดือน-ปีเกิด
  4. หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน (Laser ID)
  5. เลขรหัสประจําบ้าน 11 หลัก (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)
  6. สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
  7. หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444