คัดลอก URL แล้ว
แรงงานสตรี เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล ทำตามข้อเสนอ 9 ข้อ “วันสตรีสากล”

แรงงานสตรี เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล ทำตามข้อเสนอ 9 ข้อ “วันสตรีสากล”

KEY :

วันนี้ ( 8 มีนาคม 2566 ) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยมี แรงงานหญิงหลายร้อยคน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งแรงงานหญิงบางส่วน ได้แต่งกายคล้ายหญิงตั้งครรภ์ ถือป้ายข้อความการเรียกร้องต่าง ๆ ร่วมเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปถึง บริเวณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งตรงข้าม ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากล แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ทั่วทั้งโลก

โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) มีมติร่วมกันมีข้อเสนอ 9 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอเดิมที่แรงงานเคยเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขหลายครั้ง มีดังนี้

ตัวแทนของกลุ่ม กล่าวว่าการออกมาเรียกร้องในวันนี้ แรงงานสตรีทุกคนต่างหวังว่ารัฐบาลจะสามารถทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดได้ พร้อมฝากความหวังไปถึงพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลสมัยต่อไปด้วย การถูกกดขี่และถูกเอาเปรียบของแรงงานสตรี ยังเป็นความกังวลใจที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะให้มีระเบียบหรือกฎหมายมารองรับช่วยเหลือแรงงานทุกคน ซึ่งข้อเสนอ ทั้ง 9 ข้อ แรงงานสตรีทุกคน มองว่าจะช่วยคุ้มครองและป้องกันการถูกละเมิดสิทธิแก่แรงงานสตรีได้

ดังนั้น คสรท. และ สรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับสิทธิและบทบาทของคนงานหญิง ด้วยการดำเนินการตามข้อเรียกร้องวันสตรีสากล เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจของรัฐบาล ในการยกระดับสิทธิ และสวัสดิภาพของคนงานหญิงให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมต่อไป

ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เป็นต้นมา สหประชาชาติ ให้ความสำคัญจัดงานอย่างเป็นทางการ ประกาศให้เป็น”วันสตรีสากล” (International Women’s Day) ด้านหนึ่งเป็นวันที่จะเฉลิมฉลอง เพื่อให้สตรี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาคสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ อีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความไม่เสมอภาค เท่าเทียม ที่ยังดำรงอยู่ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก พัฒนาสังคมประเทศ และมีผู้หญิงในหลายประเทศก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ

สำหรับประเทศไทยจากการเคลื่อนไหว ของเครือข่ายขบวนการแรงงานและเครือข่ายผู้หญิง กลุ่มเพศสภาพ และสาขาอาชีพต่างๆ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ มากยิ่งขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและมีการออก


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง