คัดลอก URL แล้ว
ศาล รธน. มติเอกฉันท์ คำนวณสูตรส.ส.-แบ่งเขตไม่นับรวมต่างด้าว

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ คำนวณสูตรส.ส.-แบ่งเขตไม่นับรวมต่างด้าว

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมปรึกษากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจในการประกาศจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86

ซึ่งผู้ร้องคิดคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีโดยนำจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามที่สำนักทะเบียนกลางประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ล่วงมา มาใช้ในการคิดคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ต่อมามีผู้โต้แย้งและขอให้ผู้ร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 (1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่งและวรรคสามและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากศาลวินิจฉัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เรียกประชุมเพื่อรับทราบคำวินิจฉัยของศาล และพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่สำนักงาน กกต. จะเสนอทั้งในเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส. พึงมีแต่ละจังหวัดใหม่ ที่คาดว่าหาก กกต. เห็นชอบก็จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน 1-2 วันนี้ และการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งมีราว 8 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง