คัดลอก URL แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ( ภาคกลาง )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ( ภาคกลาง )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็น รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรชุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 78 คน ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดย พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ นายเจริญ แก้วยอดหล้า นายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง โดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รองศาสตราจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลยุทธการสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดย นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง