คัดลอก URL แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พ.ร.ป.เลือกตั้ง และ พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว มีผลวันนี้ (29 ม.ค. 66)

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พ.ร.ป.เลือกตั้ง และ พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว มีผลวันนี้ (29 ม.ค. 66)

วานนี้ (28 มกราคม 2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่2) 2566 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ( ฉบับที่2) 2566 แล้วโดยให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันถัดไป

ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบละ 1 ใบ ซึ่งต้องมีลักษณะแตกต่างที่สามารถจำแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเช่นกัน

(อ่านฉบับเต็ม) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000000100

(อ่านฉบับเต็ม) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000001300


ข่าวที่เกี่ยวข้อง