คัดลอก URL แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรมความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 4 รุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายสำนักงาน กกต. ให้รับทราบข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับที่ถูกต้องเหมาะสมไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน

การจัดอบรมกำหนด จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
รุ่นที่ 3 ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รุ่นที่ 4 ภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร