คัดลอก URL แล้ว
โพลเผยพรรคการเมืองที่สุดแห่งปี ภท. เด่นแก้ปัญหาโควิด วางใจ “อนุทิน”แก้ปากท้องหนี้สิน

โพลเผยพรรคการเมืองที่สุดแห่งปี ภท. เด่นแก้ปัญหาโควิด วางใจ “อนุทิน”แก้ปากท้องหนี้สิน

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ที่สุดแห่งปี สุดแห่งพรรคการเมือง” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,190 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานที่สุด พบว่า พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 20.4 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 18.9 และอื่น ๆ ร้อยละ 4.4 ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล เป็นต้น

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือเกษตรกร พบ 5 อันดับแรกที่มากที่สุดคือ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 39.8 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.7 พรรคพลังประชารัฐร้อยละ 26.9 และพรรคก้าวไกล ร้อยละ 9.6
ที่น่าสนใจคือ ที่สุดภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมือง พบว่า ร้อยละ 72.7 ระบุ พรรคภูมิใจไทย โดดเด่นบริหารจัดการวัคซีนโควิด ณ สถานีกลางบางซื่อ และมีผลงานโดดเด่นดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. ในระดับพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ร้อยละ 58.1 ระบุ พรรคภูมิใจไทย รักชาติบ้านเมือง ปกป้องเชิดชูสถาบัน เสาหลักของชาติมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 43.9 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ ขวัญใจเกษตรกร ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต

ที่น่าเป็นห่วงคือ พรรคการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงภายในพรรค ส.ส.หรือผู้แทนราษฎรย้ายออก ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 46.9 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 38.0 และพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 36.2 อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองที่ ส.ส. หรือ ผู้แทนราษฎร ย้ายเข้า มากสุดได้แก่ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 54.9 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 41.4 และพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 40.6
ที่น่าสนใจคือ ผู้นำพรรคการเมืองที่ประชาชนวางใจเป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง รายได้และหนี้สินของประชาชนได้ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 61.4 รองลงมาคือ นางสาว แพทองธาร  ชินวัตร ร้อยละ 38.8 และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 35.8 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่สุดแห่งปี สุดแห่งพรรคการเมือง เป็นหัวข้อโพลที่ทำให้เห็นภาพแห่งการรับรู้และภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองและผู้นำพรรคการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนตลอดปีที่ผ่านมา โดยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทำงานการเมืองมายาวนานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้เป็นขวัญใจเกษตรกรไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต ในขณะที่พรรคการเมืองที่สุดภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองที่โดดเด่นบริหารจัดการวัคซีน ดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. และรักชาติบ้านเมือง ปกป้องเชิดชูสถาบัน เสาหลักของชาติมากที่สุดคือพรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความวางใจจากประชาชนเป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง เพิ่มรายได้ลดหนี้สินของประชาชนมากที่สุด ทิ้งช่วงเกือบเท่าตัวห่างจาก นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ตามติดด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งของภาพจำของประชาชนคือ ความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองและทำให้มี ส.ส.หรือ ผู้แทนราษฎรย้ายออกจำนวนมากที่สุดได้แก่พรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับในผลสำรวจครั้งนี้


WRITER