คัดลอก URL แล้ว
ผลการหารือทวิภาคี ไทย กับชาติต่าง ๆ ในการประชุม APEC 2022

ผลการหารือทวิภาคี ไทย กับชาติต่าง ๆ ในการประชุม APEC 2022

KEY :

ในการจัดประชุม APEC 2022 ที่เกิดขึ้น ได้มีการเปิดหารือทวิภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยไทยได้มีการหารือกับประเทศอื่น ๆ และมีการบรรลุข้อตกลงที่น่าสนใจดังนี้คือ

ทวิภาคีไทย – เวียดนาม

โดยไทยและเวียดนามได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน 5 ฉบับคือ

  1. แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งไทย – เวียดนามในระยะ 5 ปีข้างหน้า
  2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคดีแพ่ง
  3. บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนครดานัง
  4. บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเวียดนาม
  5. สัญญาสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ เอ็กซิมแบงค์ กับธนาคารพาณิชย์เพื่อการค้าระหว่างประเทศแห่งเวียดนาม

ทวิภาคีไทย – ญี่ปุ่น

ทวิภาคีไทย – ฝรั่งเศส

ทวิภาคีไทย – แคนาดา

ทวิภาคีไทย – นิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมบทบาทด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การจัดการน้ำ การเกษตร นวัตกรรมทางอาหาร และพลังงานทดแทน รวมไปถึงด้านการศึกษาร่วมกัน

ทวิภาคี ไทย – ซาอุฯ

โดยไทยและซาอุดิอาระเบีย ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน 5 ฉบับด้วยกันคือ

  1. ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาล
  2. บันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุฯ – ไทย 
  3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาล
  5. บันทึกความเข้าใจระหว่างกันว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทวิภาคีไทย – ฮ่องกง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง