คัดลอก URL แล้ว

กกต. ลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง (จ.ตาก)

อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันคือส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเกาะเกี่ยวของบุคคลที่มีความคิดเห็นคล้ายกัน สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองขึ้นมาได้ โดยยึดโยงกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมกันสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน ที่สามารถก่อเกิดเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นมาได้ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองนั้น สาขาพรรคการเมืองคือกลไกสำคัญยิ่ง ที่จะระดมและแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนในทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศ ประชาชน ทุกคน สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของพรรคการเมือง โดยผ่านสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองที่อยู่ใน แต่ละจังหวัดได้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง มุ่งหวังให้การดำเนิน การ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและพรรคการเมืองให้เกิดขึ้น ตามบทบัญญัติของกฎหมาย มีความคงอยู่ และสู่ความเป็นสถาบันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ ได้มีการขยายฐานการสนับสนุนจากประชาชนให้กว้างขวาง ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ ตรวจติดตาม เสริมบทบาท การดำเนินกิจกรรมของตัวแทนพรรคและสาขาพรรคการเมืองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน

พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า “การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง เป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นเวทีของการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและ มีคุณธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีคุณภาพ ถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นั้น 

ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ เข้าไปเสริมหนุนในภารกิจอย่างเข้มข้น เพื่อให้สาขาพรรคมีความเข้มแข็งในทุกมิติ”

“เมื่อมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการกำกับดูแลสาขาพรรคการเมืองให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มีการออกตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ กฎหมายพรรคการเมืองแก่คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง รวมถึงตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของสาขาพรรคการเมืองว่าเป็นไปตามโครงการที่แจ้งไว้ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือไม่ อย่างไร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สาขาพรรคการเมืองปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ทำให้สาขาพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งต่อไป” นายชูชาติ สุขสงวน ผอ.สนง.กกต.จว.ตาก กล่าว

ขณะเดียวกันทางผู้บริหารของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็น ประธานสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ถือเป็นแรงขับเคลื่อน ก็ต้องผลักดันและมีนโยบาย ที่สามารถตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นกัน

“สาขาพรรคการเมืองถือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรม ทางการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม กับพรรคการเมืองมากขึ้น การที่สำนักงาน กกต. ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สาขาพรรคการเมืองเป็นประจำทุกปีถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ทำให้สาขาพรรคการเมืองได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสาขาพรรคการเมือง” ประธานสาขาพรรคกล้ากล่าว

และบทบาทสำคัญอีกบทบาทหนึ่ง    ก็คือ สมาชิกพรรคการเมือง ผู้ที่จะสามารถสร้างฉันทามติ พร้อมกระจายการตัดสินใจ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับพรรคหรือสาขาพรรคการเมืองนั้น  ก็ย่อมต้องสร้างพลัง เข้ารวมกลุ่มอย่างยั่งยืน

ทางด้านของตัวแทนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า “ได้เปิดโอกาสให้แสดงทัศนคติในการร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย อีกทั้งยังได้รับ การจัดสรรข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการสร้างฉันทามติที่ง่ายต่อการปฏิบัติ เป็นการกระจายการตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความสมดุลในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น พรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง จึงเป็นหัวใจของการสร้างความท้าทายและเป็นสาระประเด็นสำคัญ เพราะเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาหรือปฏิรูปการเมืองให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ในระบอบประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา เกิดความเชื่อมโยง และเป็นเสาหลักทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง