คัดลอก URL แล้ว

กกต.มุ่งมั่นสร้างพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักของ กกต. นอกจากการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยการส่งเสริมฯบูรณาการทุกภาคส่วน ในการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งอย่างยั่งยืน

การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิกันมากขึ้น ในบริบทของรัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมฯ ไม่ได้มีแค่การออกมาใช้สิทธิฯ เท่านั้น แต่ประชาชนยังสามารถเข้าไปมีบทบาท-มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส นำไปสู่วิถีทางแห่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้สร้างความตระหนักรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการพลเมืองศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค เพื่ออนุวัตรสร้างความเป็นพลเมืองดีบนวิถีประชาธิปไตย และขับเคลื่อนภารกิจการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คัดเลือกผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงาน ตัวแทนพรรคการเมืองในทุกภาคส่วน รวมทั้งสิ้น 385 คน เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการอันจะนำมาซึ่งการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน” นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าว

ภาคีเครือข่าย เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องแสวงหาความร่วมมือ ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การธำรงรักษา และการต่อยอด เพื่อร่วมขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมเคียงคู่ กกต.

นายวิษณุ วาสานนท์ ระบุว่า “การร่วมผลักดันโดยสร้างภาคีเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือกันในการผลักดัน ในการให้ความรู้ ในการเผยแพร่ทางสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาคเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส่ครับ”

โครงการดังกล่าวยังทำให้ผู้ที่เข้าร่วม สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อย่างครบองค์รวม และสามารถนำไปประยุกต์ ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้

“การอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ดีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงอยากให้มีการต่อยอดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาการเมืองและเลือกตั้งในระดับภูมิภาคต่อไปค่ะ” คุณนัฐฌา รูบามากล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชื่อว่า การเข้าใจ เข้าถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภายใต้โครงการพลเมืองศึกษา จะทำให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการทำหน้าที่ของตนเอง นำไปสู่การเมืองที่มีเสถียรภาพ การใช้อำนาจที่ชอบธรรม และที่สำคัญเกิดความสามัคคีปรองดอง ของคนในชาติ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง