คัดลอก URL แล้ว
‘สุริยะ’เดินหน้ายกระดับผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

‘สุริยะ’เดินหน้ายกระดับผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจ ต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการเปิดประเทศ ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และการบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมไทยในยุคความปกติถัดไป (Next Normal) จะต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ  หรือเป็นห่วงโซอุปทาน (Supply Chain) ให้กับอุตสาหกรรมศักยภาพ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย 

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำมาตรการและแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในอัตราร้อยละ 4.6  และมีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 2.2

ด้านนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศอ. อยู่ระหว่างการดำเนิน “โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์

การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2560-2564” เพื่อจัดทำมาตรการและแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย  อาทิ สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ มาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม          

นอกจากนี้ สศอ. ยังได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ผนึกกำลังเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และภาคส่วน  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมายก (ร่าง) มาตรการและแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต

​สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งผลิตภาพของสถานประกอบการ และผลิตภาพแรงงาน ควบคู่กับปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีกลไกในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป