คัดลอก URL แล้ว

กกต. จัดเสวนาวิชาการ เสริมความเข้มแข็ง ศส.ปชต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มความเข้มแข็งการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมพลังขับเคลื่อน “การทำการเมืองให้ดี” ตามแผนปฏิรูปประเทศ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย การการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งและ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือ ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร 77 จังหวัด กล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลง “ศส.ปชต. ร่วมใจ”  เพื่อเป็นการแสดงพลังของ ศส.ปชต. ทั่วประเทศ ภายในงานเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

    ศส.ปชต. มีบทบาทสำคัญ มีหน้าที่ช่วยเหลือ กกต.ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม

เสวนาวิชาการ “รวมพลคน ศส.ปชต. และ เครือข่ายพันธมิตร” จึงเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับ  “ศส.ปชต. ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียน การทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา แนวทางการแก้ปัญหา และการทำงานในอนาคต เดินหน้าการทำการเมืองให้ดี”ตามแผนปฏิรูปประเทศ ที่ ศส.ปชต.เปรียบเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถ่ายทอดไปสู่ประชาชน

 


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง