คัดลอก URL แล้ว
กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

กยศ. เผยรายชื่อสถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

KEY :

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง

โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ “มหาวิทยาลัยพะเยา” และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ คือ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. มหาวิทยาลัยมหิดล

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.มหาวิทยาลัยบูรพา

16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

20.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนและมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท

และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


WRITER