คัดลอก URL แล้ว
กทม. ประกาศ 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

กทม. ประกาศ 6 แขวง เขตลาดกระบัง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

KEY :

วานนี้ (15 ก.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่เขตลาดกระบัง สาระสำคัญของประกาศระบุว่า ด้วยได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เขตลาดกระบัง ได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่ 8 กันยายน 2566 เป็นต้นมา

ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง ปัญหาการจราจร สร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างยากลำบาก ตลอดจนพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณะของประชาชนได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 6 แขวง ได้แก่

ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2664 – 2570 ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

“จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายระเบียบคำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง