คัดลอก URL แล้ว
ศาลรธน. ให้ สภาส่งบันทึกประชุม กรธ. ปม 8 ปี นายกฯ ถกครั้งหน้า 14 ก.ย. นี้

ศาลรธน. ให้ สภาส่งบันทึกประชุม กรธ. ปม 8 ปี นายกฯ ถกครั้งหน้า 14 ก.ย. นี้

KEY :

วันนี้ (8 ก.ย. 2565) ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องฝ่ายค้านให้พิจารณาวาระดังกล่าว ในวันที่ 24 ส.ค. 2565 พร้อมทั้งมีมติ 5 ต่อ 4 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 24 ส.ค. เป็นการชั่วคราวโดยศาลให้ชี้แจงภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสําเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการ พิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ให้จัดส่ง ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 และกําหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง