คัดลอก URL แล้ว
ศาลฎีกาสั่ง “กนกวรรณ” หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีผิดจริยธรรม

ศาลฎีกาสั่ง “กนกวรรณ” หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีผิดจริยธรรม

KEY :

วันนี้ 26 ส.ค. 2565 ที่ศาลฎีกา มีคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 2/2565 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ผู้คัดค้าน คดีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาในการถือครองโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 30 ไร่เศษ ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินในเขตอุทยาน

โดยศาลฎีกา มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมกับส่งสำเนาให้แก่ผู้คัดค้าน หากจะคัดค้านให้ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมกับสั่งให้ น.ส.กนกวรรณ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ประกอบมาตรา 87 วรรคสาม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง

สำหรับคดีนี้ ป.ป.ช.ยื่นคำร้องว่า วันที่ 14 ก.พ. 2545 นางกนกวรรณ ขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่หมู่ 15 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ 30-2-80.5 ไร่ โดยอ้างว่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิว มะลิซ้อน เมื่อปี 2533 แต่นายทิวไม่มีตัวตน ทั้งไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ทำให้รัฐสูญเสียที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติแก่นางกนกวรรณ การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความเสียหายร้ายแรง โดย นางกนกวรรณยังคงถือครอบครองที่ดินต่อเนื่อง ตลอดมาจนกระทั่งเข้าดำรงตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ

โดย ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า นางกนกวรรณฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนางกนกวรรณ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

ทั้งนี้ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรก ในวันที่ 5 ต.ค. 2565 เวลา 09.30 น.


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง