คัดลอก URL แล้ว
Kick off ประชุม APEC SME ไทยเป็นเจ้าภาพยกระดับ SME ไทยสู่ตลาดสากล

Kick off ประชุม APEC SME ไทยเป็นเจ้าภาพยกระดับ SME ไทยสู่ตลาดสากล

เตรียมตัวให้พร้อม! สสว. ผนึกกำลังกับจังหวัดภูเก็ต Kick off การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC SME ระหว่าง 5-10 ก.ย.นี้ มุ่งยกระดับ SME ด้วย “โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)” เพิ่มขีดความสามารถ ขยายตลาด SME ไทยสู่สากล โชว์ศักยภาพความพร้อมของไทยในด้านการบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกลุ่มอันดามัน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการจัดงานแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ว่า จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้ของภูเก็ตร้อยละ 96 มาจากการท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีนวัตกรรมบริการระดับมาตรฐานนานาชาติ รวมถึงเป็นเมือง MICE City ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ขณะเดียวกันในด้านการพัฒนาพื้นที่ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางหลักของการประชุมในครั้งนี้  คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วย โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ  BCG Model  

“การที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้ เป็นสถานที่จัดการประชุม APEC SME ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดกลุ่มอันดามันและทั้งเขตเศรษฐกิจไทย  ได้แสดงศักยภาพให้เป็นรู้จักในระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ เชื่อว่าการประชุมดังกล่าว จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวภูเก็ต และโอกาสแก่ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในอันดามัน” นายณรงค์ กล่าว

สำหรับ SME ในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวน 42,598 ราย ร้อยละ 69 อยู่ในกลุ่มภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม/รีสอร์ทและห้องชุด ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว ฯลฯ

รองลงมาคือภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 26 ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานรวมกว่า 224,905 ราย และสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 85,441 ล้านบาท (งบการเงินปี 2563)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา สสว. ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดภูเก็ต ในการเตรียมพร้อมจัดการประชุม APEC SME ซึ่ง สสว. ในฐานะที่มีบทบาทภารกิจหลักด้านการส่งเสริม SME เป็นผู้แทนไทยในคณะทำงาน APEC SME ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม: ซึ่งกำหนดจะจัดที่จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2565 นี้ 

โดยการประชุม ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Ministerial Meeting) ครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบายด้านการพัฒนา SME การประชุมคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค (APEC SME Working Group Meeting) ครั้งที่ 54 ซึ่งเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ รวมถึงการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหัวข้อหลักภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (BCG Model) คือ “การฟื้นตัวโดยรวมของ SME ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ผ่าน BCG และระบบนิเวศที่มีผลกระทบสูง” ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

1. การเร่งรัดการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

2.การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุม

3.การจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างหนี้

4. การรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป 

 “การประชุมครั้งนี้เพื่อให้เอเปค “เปิด” ต่อทุกโอกาส “เชื่อมต่อ” ในทุกมิติและ “สมดุล” ในทุกด้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา SME จากเขตเศรษฐกิจอื่น โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมศักยภาพ SME ภายใต้ BCG Model รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพ SME ไทย เชื่อมโยงเข้าสู่อุปทานระดับโลก สามารถรับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืน” นายวีระพงศ์ กล่าว

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะภูเก็ต เป็นการปิดจังหวัดในระดับตำบล คือ เดินทางจากตำบลหนึ่งไปตำบลหนึ่งไม่ได้ ทำให้การท่องเที่ยว การค้าขาย แม้แต่คนในจังหวัดภูเก็ตด้วยกันเอง ยังทำไม่ได้ ต่อมา เมื่อทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตได้ทำงานร่วมกัน เพื่อเปิดจังหวัด จนเกิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติกลับมาเที่ยวบ้าน แต่ไม่ถึง 10% และถือว่าจำนวนน้อยมาก

“ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภูเก็ตประมาณ 10% แต่ก็ยังน้อยอยู่ เพราะรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ  การที่ภูเก็ตได้เป็นสถานที่จัดประชุม APEC SME นอกจากเป็นการส่งเสริม SME ในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตที่พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับการบริการ มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกแห่ง เป็นการเปิดจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น” นายธเนศ กล่าว


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง