คัดลอก URL แล้ว
ศาลรธน. รับคำร้อง ปมนายกฯ 8 ปี และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

ศาลรธน. รับคำร้อง ปมนายกฯ 8 ปี และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

KEY :

วันนี้ ( 24 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้อง ที่ประธานสภาผู้แทนราษฏรได้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตร ๘๒ วรรคหนึ่ง ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตร ๑๕๘ วรรคซี่ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ ๑๗/๒๕๖๕)

โดยผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นระบุว่า

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำรองและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคนหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธิพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก (๕ ต่อ ๔) ให้ผู้ที่ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง