คัดลอก URL แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเสวนาวิชาการ “รวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดเสวนาวิชาการ “รวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการรวมพลคน ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และเครือข่ายพันธมิตร 77 จังหวัด ๆ ละ 4 คน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้แทน จังหวัดละ 1 คน ผู้บริหารเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 13 คน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 7 คน วิทยากรภายใน จำนวน 5 คน สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติผู้สังเกตการณ์ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 427 คน โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม อัศวินแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และส่งเสริมความเข้มแข็งภาคพลเมือง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รวมพลังกล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลง “ศส.ปชต. ร่วมใจ” เพื่อเป็นการแสดงพลังของ ศส.ปชต. ตลอดทั้งการรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่าย ศส.ปชต. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งภาคพลเมือง”

โดย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ วุฒิสภา นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายทวีป พรหมสุข ประธาน ศส.ปชต. พิมลราช และคุณอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนา ศส.ปชต. ให้มีความเข้มแข็ง” โดย นายเส่ง สิงห์โตทอง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อจัดทำ “แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศส.ปชต. ให้มีความเข้มแข็ง” และความคาดหวังในการดำเนินงานของ ศส.ปชต. พร้อมนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 “ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา” และความคาดหวังในการดำเนินงานของ ศส.ปชต.
กลุ่ม 2 “การพัฒนาศักยภาพ ศส.ปชต. ให้มีความเข้มแข็ง”
กลุ่ม 3 “การบูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน โดยคน ศส.ปชต.
กลุ่ม 4 “ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา งาน ศส.ปชต.”
กลุ่ม 5 “การมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ในการขับเคลื่อนงาน ศส.ปชต.”
กลุ่ม 6 “แนวทางปฏิบัติงานของ สนง.กกต.จว. ตามระเบียบใหม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง