คัดลอก URL แล้ว
กกต.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

กกต.เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง กทม.-พัทยา 22 พ.ค.นี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชาวกรุงเทพมหานคร และชาวเมืองพัทยาที่จะได้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงอีกครั้ง เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่พัฒนาพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เป็นรูปธรรม

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว MONO 29 ถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการรวมพลังสุจริตใช้สิทธิอย่างโปร่งใส เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปพัฒนาบริการสาธารณะให้กับประชาชน 

โดยสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 38 

1.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง (คือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 23 พ.ค. 2564 )

4.คุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด (ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้)

และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5.มีลักษณะอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

นายฐิติเชฏฐ์ กล่าวว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งได้ที่ แอพพลิเคชั่น Smart Vote และที่ www.bora.dopa.go.th หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่สายด่วน 1444  ซึ่งในวันเลือกตั้งขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน  ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง และบัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำหน่วยเลือกตั้ง

“พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. ผมขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยพร้อมเพรียงกัน เตรียมบัตรประชาชน บัตรที่ราชการออกให้ไปแสดงด้วย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะไปใช้สิทธิกันอย่างล้นหลาม” นายฐิติเชฏฐ์ กล่าว

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ ได้ 2 ช่วงเวลาคือภายใน 7 วันก่อนเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และ 7 วันหลังเลือกตั้งคือวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 ผ่าน www.bora.dopa.go.th หรือแจ้งเหตุเป็นหนังสือ ยื่นต่อนายทะเบียนหรือส่งทางไปรณีย์ หรือมอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นแทน


WRITER