คัดลอก URL แล้ว
เตรียมนำ ‘ตำรับยากัญชา’ ทางการแพทย์แผนไทย ไปใช้ใน รพ.เอกชน

เตรียมนำ ‘ตำรับยากัญชา’ ทางการแพทย์แผนไทย ไปใช้ใน รพ.เอกชน

ประเด็นน่าสนใจ

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์ใช้ในสถานพยาบาลเอกชน ว่า นโยบายกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยได้

นอกจากสนับสนุนให้มีคุณค่าทางการแพทย์แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ และใช้เพื่อสุขภาพ เกิดประโชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ จากการยกระดับกัญชา ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปี 2564 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ในประเทศ มีมูลค่าสูงกว่า 7,000 ล้านบาท

แต่สถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงตำรับยา สำหรับให้บริการผู้ป่วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทย และนำไปใช้ในสถานพยาบาลเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชา

สำหรับนำไปผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นหน่วยงานในการผลิตตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานในการติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการใช้ตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลเอกชน

คาดว่าจะเกิดความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต ศึกษาวิจัยและการแปรรูปกัญชา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง