คัดลอก URL แล้ว
ศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมพิธีเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครอง ในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ

ศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมพิธีเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครอง ในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดรับพิจารณาคดีปกครองของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และโดยที่ความสำเร็จส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย

การศาล และการบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ ศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว และการดำเนินแผนงานโครงการ ระยะเวลา ๓ ปี โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะ

ศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศาลปกครองและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ นางเวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว จึงได้กราบเรียนเชิญนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ มายังห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยผู้เข้าร่วมพิธีฝ่าย สปป.ลาว ประกอบด้วย นางเวียงทอง สีพันดอน ประธานศาลประชาชนสูงสุด นายบุญขวาง ทะวีสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุด นายคูน ผาสุก หัวหน้าคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรของคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุด ทูตานุทูต รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมกว่า ๑๕๐ คน ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด และรองประธานศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ และนายสุชาติ มงคลเลิศลพ (ประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ) โดยมีนายนพดล เฮงเจริญ อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด และอดีตประธานคณะกรรมการกำกับและดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฯ นายสมชาย เอมโอช ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด นายประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ และผู้บริหารสำนักงาน ศาลปกครอง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแถลงข่าวแล้ว นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวว่า ในนามของศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย ขอแสดงความยินดีกับศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ได้จัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว เป็นผลสำเร็จ และขอส่งความปรารถนาดีไปยังศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ในฐานะองค์กรคู่มิตร ซึ่งมีแนวทางและความมุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ประชาชนและสังคมเช่นเดียวกัน และโดยที่หน่วยงานทั้งสององค์กรได้ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายปกครอง

อีกทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว ยังเป็นมิตรประเทศที่มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ที่เกิดขึ้นในวันนี้ จึงเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐและนิติธรรม และร่วมกันผลักดันให้มีรัฐบัญญัติของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาวว่าด้วยการดำเนินคดีปกครอง อันถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เกิดแก่ประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าศาลปกครองไทยได้เข้าไปมีบทบาทในเวทีการอำนวยความยุติธรรมในระดับภูมิภาค ตามพันธกิจของศาลปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาลทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ หากมองย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศาลปกครองไทยยังมีบทบาทสำคัญในเวทีการอำนวยความยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ หรือ International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ) โดยในปีนั้น นายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ (Management Committee) อันนำไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการของสมาคมฯ ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ “สถานะของตุลาการศาลปกครอง” และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ กรุงเทพมหานคร ในปีเดียวกันนี้ด้วย รวมทั้งยังได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะทำงานพัฒนากิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของสมาคมฯ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดของไทยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชีย -โอเชียเนีย และผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดทำร่างข้อบังคับของสมาคมฯ ร่วมกับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้แทนองค์กรศาลจาก ๖ ภูมิภาค และเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (Board Members) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา

ประธานศาลปกครองสูงสุด ยังกล่าวอีกว่า จากบทบาทและความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้ จึงเป็นการยืนยัน ถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของศาลปกครองในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง โดยพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมในประเทศและเป็นพื้นฐานสำหรับนานาชาติทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและมิตรประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักงานศาลปกครอง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง