คัดลอก URL แล้ว
ศาลสั่งลบข้อมูลทำผิดความมั่นคง-เว็บพนันออนไลน์กว่า 400 URLs

ศาลสั่งลบข้อมูลทำผิดความมั่นคง-เว็บพนันออนไลน์กว่า 400 URLs

รายงานผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการดำเนินการด้านข่าวปลอม  ประจำวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน– วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 

1. สรุปคำสั่งศาล ในช่วงวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 คำส่ังศาลให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูล จํานวน 16 คําสั่งศาล รวม 406 URLs – คําสั่งศาลเน้ือหาความมั่นคง จํานวน 5 คําส่ัง รวม 71 URLs – คําส่ังศาลเน้ือหาพนันออนไลน์ จํานวน 11 คําส่ัง รวม 335 URLs  ศาลรับคำร้องและอยู่ระหว่างการนัดไต่สวน จํานวน 5 คําร้อง รวม 96 URLs 

จำนวนคำร้องที่อยู่ระหว่างการนัดไต่สวน สะสม จํานวน 8 คําร้อง รวม 197 URLs  ดังน้ี – คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนกันยายน 2564 จํานวน 3 คําร้อง รวม 101 URLs – คําร้องท่ียื่นต่อศาลเดือนพฤศจิกายน 2564 จํานวน 4 คําร้อง รวม 78 URLs – คําร้องที่ยื่นต่อศาลเดือนธันวาคม 2564 จํานวน 1 คําร้อง รวม 18 URLs 

2. สรุปการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ในช่วงวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 จํานวน 73  URLs  แบ่งเป็น ผู้กระทํา ควํามผิดทาง Facebook  จำนวน 41  URLs  ผู้กระทำความผิดทาง YouTube 24 URLs  และผู้กระทำความผิดทาง Twitter จำนวน 8 URLs 

โดยบัญชีรายชื่อผู้กระทําความผิด ได้แก่ บัญชีเฟซบุ๊ก: KTUK – คนไทยยูเค, Thai Atheist เพจคนไม่เชื่อพระเจ้า V2, TH News Live TV1,  ป้าหนิง DK, DK Ning ป้าหนิง ดีเค Live Forever, Khuntong Faiyen, Junya Yimprasert, จอมไฟเย็น ปฏิกษัตริย์นิยิม,สันต์ สุริยา,RungratPothitappa,SeriThaiuk,Joe Gordon, Bank Kittipong ,Fey Nipapron, Siri PK, Prachuab Charoensuk, Tito Barthélemy, Bjørn Groendal, ตา หวาน ,แอน สุปราณี 

บัญชียูทูปแชนแนล: ข่าวเด่นวันนี้, ACT4DEM – แอคชั่นเพื่อประชาธิปไตย, สหพันธรัฐไท อีสานตอนล่าง, FAIYEN CHANNEL, อสกข, สหพันธรัฐไทเท่าน้ันคือทางออก, สหพันธรัฐไท ใจมุ่งมั่น , DK Ning ป้าหนิง ดีเค Live Forever, Thai News TV 

บัญชีทวิตเตอร์: สมศักดิ์ เจียม @somsakjeam, @ThaiActivists, @royalist_market, @PavinKyoto, @ramillah_sierra, @hlckakl 

ด้านการคัดกรอง ตรวจสอบ และแก้ไขข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ ในช่วงวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูล จํานวน 123 เรื่อง  ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 72 เรื่อง

เป็น ข่าวปลอม 12 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 12 เรื่อง และข่าวจริง 48 เรื่อง  เช่น  ข่าวเรื่องเลือดของผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดมีสีดำคล้ำไม่สามารถนําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้  , เรื่อง ธอส. ส่ง SMS ให้ประชาชน แจ้งวงเงินที่สามารถกู้ได้ 

สำหรับประสานงานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด และมีหนังสือ ขอทราบผลการพิจารณาดำเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จํานวน 89 เรื่อง แบ่งเป็น  – แจ้งความแล้ว 14 เรื่อง ได้แก่ หน่วยงํานคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, กองบัญชาการตํารวจนครบาล, กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดน่าน, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, กรมศุลกากร, กรมสรรพากร, องค์การเภสัชกรรม, กรมอุตุนิยมวิทยา, สภ.พุทธมณฑล, บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และมีหน่วยงานไม่แจ้งความ 7 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 68 เรื่องส่งหนังสือประสานฯ ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 จํานวน 5 เรื่อง