คัดลอก URL แล้ว
กกพ.- อพวช. จัดนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

กกพ.- อพวช. จัดนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ภายใต้โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 โดยหวังให้เยาวชนและประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด พร้อมทั้งเสริมความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมและในอนาคต

​นางฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

​สำหรับ นิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” จัดทำโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะสื่อสารความสำคัญในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานมากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมและในอนาคต

​ด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ กิจกรรมการแสดง การทดลอง นิทรรศการเสมือน รวมถึงรายการวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และ อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “พลังงานไฟฟ้า” ที่มีต่อการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงได้เสนอจัดทำโครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต

โดย “โครงการคิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้เยาวชนได้ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมหรือเล่นชิ้นงานที่สนุกสนาน โดยกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ อพวช. ได้พัฒนาและปรับปรุงชุดนิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ขึ้นใหม่ โดยนำมาจัดแสดง ณ บริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด ได้แก่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทดลองวิทยาศาสตร์ รวมถึงค่ายเยาวชนพลังงานสะอาด และสื่อการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ อย่างนิทรรศการเสมือน ที่จะทำให้ผู้ชมเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดได้จากทุกที่ แม้ไม่ได้มาที่ อพวช. อีกด้วย”

ภายในนิทรรศการชุดนี้ ประกอบไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน อาทิ โซนที่ 1 รู้จักพลังงานและพลังงานไฟฟ้า Basic Science (Energy & Electricity) มาเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพลังงาน ผู้บุกเบิกสำคัญด้านไฟฟ้า และต้นกำเนิดแหล่งพลังงานของโลก , โซนที่ 2 พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) พบกับเรื่องของพลังงานน่ารู้ และบ้านอัจฉริยะ และโซนที่ 3 แหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ชวนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ และเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน โดยเยาวชนและประชาชนจะได้รับความรู้ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังพื้นฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และพลังงานสะอาด และทำให้ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมและในอนาคต ภายใต้เป้าหมาย CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชม นิทรรศการ CLEAN ENERGY FOR LIFE “ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน2564 นี้ เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 และเพื่อความสะดวกในการเข้าชม อพวช. แนะนำให้จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้าได้ที่ https://nsm.welovebooking.net/onecampus หรือ www.nsm.or.th