คัดลอก URL แล้ว
ปค. แจ้งด่วนทุกจังหวัด ยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรปชช. – สำเนาทะเบียนบ้าน” ลดภาระปชช.

ปค. แจ้งด่วนทุกจังหวัด ยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรปชช. – สำเนาทะเบียนบ้าน” ลดภาระปชช.

วันนี้ ( 13 ต.ค. 64 ) เพจดัง “หมอแล็บแพนด้า” โดยมี นักเทคนิคการแพทย์ ภาคภูมิ เดชหัสดิน หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอณูชีววิทยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าของเพจ ได้โพสต์หนังสือ กรมการปกครอง แจ้งด่วนที่สุด ทุกจังหวัดให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” สำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดยในหนังสือได้ระบุข้อความไว้ว่า

“ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนวจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรุปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโนบาย Thailand 4.0 (และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน) (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

Cr. หมอแล็บแพนด้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง