Rectangle17I961

The Liquidator ฆาตกรรมชำระบัญชี

นักจิตวิทยาอาชญากรและผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือนิติวิทยาศาสตร์ทำงานร่วมกันเพื่อติดตามฆาตกรต่อเนื่องที่กำหนดเป้าหมายผู้ที่พ้นจากอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงและใช้ความผิดของพวกเขาในฐานะ Modus Operandi ของเขา