เตรียมลด-ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการ

เตรียมลด-ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการ

เตรียมลด-ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการ


11

เตรียมลด-ยกเลิกสิทธิ์รักษาพยาบาลข้าราชการ

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาลไว้ทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเกินเป้าหมายประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรวงเงินไว้ 60,000 ล้านบาทเท่าเดิม แต่จะมีการคุมเข้มการเบิกจ่ายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกินวงเงินที่ตั้งไว้ทั้งการปรับลดและยกเลิกบางรายการที่เกินความจำเป็น เช่น การเอ็กซเรย์ปอดพบว่า ที่ส่วนใหญ่จะตรวจปีละ 2 ครั้ง หรือ อาจกำหนดเป็นเงื่อนไขหากต้องการเบิกจ่าย เช่น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ก็ต่อเมื่อมีอาการสมควรเข้ารับการรักษา ซึ่งจะเร่งหาข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อให้ทันบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2559

10

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายมนัส กล่าวว่าค่ารักษาพยาบาลภาครัฐส่วนมากกระจุกตัวในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมากกว่ากลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีแนวโน้มเบิกงบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องหาบริษัทประกันสุขภาพเอกชนเข้ามารับประกันต่อเพื่อลดภาระงบประมาณ แต่จากการหารือเบื้องต้นกับเอกชนหลายรายยังไม่ได้ข้อสรุป สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับลดลงมานั้นอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าจะนำไปเพิ่มในบัญชีเบิกค่าอวัยวะเทียม ค่าหัตกรรม และค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชนแทน


Tag :
กรมบัญชีกลาง
ข้าราชการ
มนัส แจ่มเวหา
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เลิกสิทธิ์รักษาพยาบาล

FaceBook Comment