เด็กและเยาวชน

โครงการเยาวชนจิตอาสา

"โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ" ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดทั้งวางรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้เกิดความพอเพียง พออยู่ พอกิน ของราษฎร์ กว่า 4,000 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้โครงการได้รับการเผยแพร่ถ...

Page 2 of 3123