คัดลอก URL แล้ว
โครงการเยาวชนจิตอาสา

โครงการเยาวชนจิตอาสา

“โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ”

ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงมุ่งมั่นแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดทั้งวางรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้เกิดความพอเพียง พออยู่ พอกิน ของราษฎร์ กว่า 4,000 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เพื่อให้โครงการได้รับการเผยแพร่ถ่ายถอดไปสู่สาธารณชน สำนักราชเลขาธิการจึงดำเนินโครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ เยาวชนจิตอาสาระดับอุดมศึกษา ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญและสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของโครงการผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง การทำกิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ

FaceBook Comment