คัดลอก URL แล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 ( ภาคเหนือ )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 2 ( ภาคเหนือ )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็น รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 26 มกราคม 2566 ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 49 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยนางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง