เปิดมุมมองครู-นร.กับนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดมุมมองครู-นร.กับนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดมุมมองครู-นร.กับนโยบายลดเวลาเรียน

14

เปิดมุมมองครู-นร.กับนโยบายลดเวลาเรียน 

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยหลังจากมีการออกนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ว่าจากการทบทวนหลักสูตรปี 2551 พบว่ามีการกำหนดเวลาเรียนไว้ 1,000 ชั่วโมงต่อปี ทั้งที่สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ที่ 840 ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้เด็กได้รับเนื้อหามากเกินไป ในขณะที่เมื่อเทียบหลักสูตรของต่างประเทศพบว่ามีชั่วโมงเรียนที่น้อยแต่มีกิจกรรมเสริมในช่วงบ่ายซึ่งเด็กนักเรียนยังคงได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน

16

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากนโยบายดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดให้ช่วงเช้าเน้นการเรียนวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยายศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่วนช่วงบ่ายได้แบ่งรูปแบบกิจกรรมไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. นำภาคปฏิบัติใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน 2. เปิดวิชาเสรี หรือจัดตั้งชมรมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 3. การจัดสอนอาชีพ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ทักษะชีวิต 4.การสอนเสริม สำหรับเด็กที่ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน

17

เน้นการเรียนวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยายศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ขณะเดียวกันในฝั่งขอคุณครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัยมองว่าหากมีการเริ่มใช้จริง จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนที่อาจจะลดลง รวมถึงปัญหาบุคลากรที่จะมาสอนในกิจกรรมเสริมมีไม่เพียงพอเพราะฉนั้นหากการออกแบบตารางการสอนและตารางกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพื่อให้แต่ละโรงเรียนเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นแนวทางที่ดี

18

นักเรียนชื้นประถมศึกษาปีที่ 6 มองว่าไม่ต้องการให้มีการปรับลดเวลาเรียน

ในส่วนของนักเรียนชื้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็มองว่าไม่ต้องการให้มีการปรับลดเวลาเรียนเนื่องจากการแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยยังคงสูง


Tag :
ครู
นักเรียน
นโยบายปรับลดเวลาเรียน
ระบบการศึกษาไทย
ลดเวลาเรียน

FaceBook Comment