ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ แทนพระองค์งานบรรพชิต

รายละเอียด :

1ถ่ายทอดสด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ แทนพระองค์งานบรรพชิตจีนและญวน ถวายพระพร

FaceBook Comment